TOOLS4U
We craft elegant solutions with powerful
technologies and solid strategies.

TACt is een individuele Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer (agressieve) delicten hebben gepleegd en waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. De TACt Plus is bedoeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Doel
TACt Plus is een Agressie-Controle-Training voor jongeren met een LVB (IQ tussen 50-85). TACt Plus beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden in combinatie met Morele Regels en het aanleren van cognitieve zelfcontrole. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een pro-sociale manier op te lossen.

Doelgroep
TACt is een individuele training, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. TACt beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen (‘denkfouten’) en voor jongeren met een gemiddeld IQ ook het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een pro-sociale manier op te lossen.

Methodiek
TACt is een bewerking van de groepsvariant van de TACt-groep, welke tot 2012 de naam Washington State Aggression Replacement Training (WSART) droeg. De WSART is op haar beurt een bewerking en doorontwikkeling van de Aggression Replacement Training (ART) van Arnold Goldstein en collega’s (Goldstein e.a., 1998). In 2010 is door de Raad voor de Kinderbescherming besloten om op basis van de ervaringen met de groepstraining een individuele TACt te laten ontwikkelen.

De methodiek is gebaseerd op elementen vanuit de (cognitieve) gedragstherapie.

Er wordt gebruik gemaakt van de trainershandleiding ‘TACt regulier en plus van Tjaden, Polak, Albrecht, Hemminga en Breg (2014). Deze handleiding bevat een geprotocolleerde uitwerking van de training en de benodigde trainingsmaterialen. De uitgangspunten en wetenschappelijke onderbouwing staan omschreven in de ‘Theoriehandleiding Washington State Aggression Replacement Training’ van Spanjaard en Brown (2008). Voorts zijn handleidingen beschikbaar voor implementatie en kwaliteitscontrole en voor opleiding en supervisie van trainers.

Onderzoek
Er is sprake van indirect bewijs voor de effectiviteit van TACt. De training is ontwikkeld vanuit de What Works beginselen die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies. De methodiek van TACt is samengesteld aan de hand van cognitieve en gedragstherapeutische technieken die ieder hun ondersteuning vinden in de onderzoeksliteratuur. Uit onderzoek in Washington State (Barnoski, 2004) bleek dat jongeren die TACt hadden gevolgd minder vaak opnieuw veroordeeld werden voor niet-gewelddadige misdrijven dan jongeren in de controlegroep. Onderzoek in Nederland naar een van ART afgeleide interventie voor (jong) volwassenen liet een afname zien van agressief gedrag, echter geen toename van sociaal competent gedrag (Hornsveld, 2007).

Erkenning
TACt  is voorlopig erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Nader onderzoek naar de effectiviteit van TACt is noodzakelijk.

Werkwijze
TACt kent 2 varianten: TACt regulier (IQ>85) en TACt plus (IQ tussen 50 en 85) Zowel TACt regulier als TACt plus start met een kennismakingsgesprek. Bij dit eerste gesprek zijn de deelnemer, de trainer, zijn/haar ouders en de Coördinator Taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig.

TACt Regulier
Deze training bestaat uit 20 bijeenkomsten, 10 bijeenkomsten van 1 uur en 10 bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt 2x per week getraind. Elk onderdeel (sociale vaardigheden, boosheidcontrole en moreel redeneren) wordt wekelijks getraind. De training duurt 10 weken. Ouders worden nauw betrokken bij de training. De trainer heeft wekelijks contact met ouders en zij worden voor een aantal bijeenkomsten, waaronder de tussen- en eindevaluatie, uitgenodigd.

TACt Plus
Deze training bestaat uit 21 bijeenkomsten, 20 bijeenkomsten van 1,5 uur en 1 bijeenkomst van 1,5 uur waarin alleen ouders aanwezig zijn. Er wordt 2x per week getraind. In tegenstelling tot TACt regulier kent TACt plus geen onderdeel Moreel redeneren. Binnen de TACt plus wordt dit onderdeel vervangen door het onderdeel sociale vaardigheden te koppelen aan Morele regels. De 2 onderdelen (sociale vaardigheden/morele regels en de boosheidcontrole) worden wekelijks getraind. De training duurt 11 weken. Ouders worden nauw mogelijk betrokken bij de training. De trainer heeft wekelijks contact met ouders en zij worden voor een aantal bijeenkomsten (ouderbijeenkomst, tussen- en eindevaluatie) uitgenodigd.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.