TOOLS4U

Tools4u is een Erkende Justitiële Gedragsinterventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer delicten hebben gepleegd. In de training worden ontbrekende sociale- en cognitieve vaardigheden aangeleerd om recidive in de toekomst te voorkomen.

Doel
Tools4u beoogt het risico op crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale en cognitieve vaardigheden. Er is ook een plusvariant, waarin de training uitgebreid wordt met extra bijeenkomsten waarin ouders betrokken worden om de vaardigheden van op het gebied van monitoring en het oplossen van problemen te versterken.

Doelgroep
Tools4U is een individuele training voor jongeren die één of meer delicten gepleegd hebben. Tools4U wordt door de kinderrechter opgelegd als leerstraf aan jongens en meisjes (IQ > 85) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De training is geschikt voor jongeren bij wie de vaardigheidstekorten in relatie staan tot het delict en die een matig risico hebben op herhaling van het delict. Verder dienen zij bereid te zijn tot deelname. De plus variant van Tools4U is geïndiceerd als de jongere 15 jaar of jonger is en /of ouders problemen hebben met monitoring en tekorten ervaren in probleemoplossingsvaardigheden.

Methodiek
Tools4u is gebaseerd op het sociale competentiemodel, dat ontwikkeld is door het Paedologisch Instituut te Duivendrecht. In dit model worden jongeren competent genoemd als ze over voldoende vaardigheden beschikken om de ontwikkelingstaken waarmee zij in het dagelijks leven geconfronteerd worden op adequate wijze kunnen vervullen. Ontwikkelingstaken zijn thema’s die bij een bepaalde levensfase horen en die van een persoon bepaalde gedragingen en dus vaardigheden vragen. Extra aandacht wordt besteed aan taken en vaardigheidstekorten die in relatie staan tot het delict. Het model is effectief gebleken voor jeugdigen met sociale en cognitieve vaardigheidstekorten.

Materiaal
Er wordt gebruik gemaakt van de trainershandleiding ‘Tools4U’ van Albrecht en Spanjaard (2007). Behalve de uitgangspunten en wetenschappelijke onderbouwing van de Tools4U training, omvat deze handleiding een geprotocolleerde uitwerking van de training.

Onderzoek effectiviteit
Er is sprake van indirect bewijs voor de effectiviteit van Tools4U. De training is ontwikkeld vanuit de What Works beginselen die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies. Verder is de methodiek van Tools4U samengesteld aan de hand van cognitieve en gedragstherapeutische technieken die ieder hun ondersteuning vinden in de onderzoeksliteratuur. Tenslotte is uit onderzoek (Bartels, 1986) gebleken dat van de jongeren die een voorloper van Tools4U training gevolgd hadden slechts 24% recidiveerde, terwijl 69% van de vergelijkingsgroep recidiveerde.

Erkenning
Tools4u is volledig erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Werkwijze
Tools4u kent vier varianten:

  • Tools4u regulier: 8 individuele bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Tools4u regulier plus: totaal 12 bijeenkomsten van 1,5 uur (8 individuele bijeenkomsten met de jongere + 4 bijeenkomsten waarin ouders betrokken worden).
  • Tools4u verlengd: 12 individuele bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Tools4u verlengd plus: totaal 16 bijeenkomsten van 1,5 uur (12 bijeenkomsten met de jongere + 4 bijeenkomsten waarin ouders betrokken worden).

In de eerste fase wordt informatie verzameld over de situatie en het functioneren van de jongere. Op basis van de verkregen informatie maakt de trainer een competentieanalyse, waarin de ontwikkelingstaken centraal staan. Vervolgens vindt de delictbespreking plaats. Op basis van de delictbespreking en de kostenbatenanalyses over het plegen van delicten, wordt een delictanalyse gemaakt. De trainer gebruikt de competentie- en delictanalyse om de doelen voor het trainingsplan op te stellen. Hierbij wordt de jongere gestimuleerd om zelf ook doelen te formuleren en worden de doelen van anderen (o.a. ouders, kinderrechter, officier, raadsonderzoeker) betrokken.

In de tweede fase worden vaardigheden getraind met behulp van cognitieve en gedragstherapeutische technieken. Bij het trainen van vaardigheden kan gedacht worden aan vaardigheden als: keuzes maken, oplossingen bedenken, nee zeggen, een lastig gesprek voeren, omgaan met boosheid, je mening geven etc. Huiswerkopdrachten maken standaard deel uit van de bijeenkomsten, waarbij de jongere wordt gestimuleerd om nieuwe vaardigheden uit te proberen in de dagelijkse werkelijkheid. Om de transfer en de relevantie van de training voor de jongere verder te vergroten, wordt in de training aangesloten bij actuele gebeurtenissen in het dagelijks leven van de jongere. In de plusvariant van Tools4U vinden in deze fase 2 trainingsbijeenkomsten met ouders apart en met 2 ouders en jongeren gezamenlijk plaats. Hierin komen monitorings- en probleemoplossingsvaardigheden aan bod.

In de laatste fase van de training worden de belangrijkste vaardigheden uit de training nogmaals geoefend en evalueren de trainer en de jongere de training. In aanwezigheid van de coördinator taakstraffen en de ouders vindt het eindgesprek plaats, waarin de jongere een korte presentatie geeft over de training. Tenslotte wordt de training gezamenlijk geëvalueerd en afgesloten. De jongere ontvangt hierbij een certificaat en een tegoedbon, waarmee de jongere een tastbaar aanbod ontvangt om nog een keer contact op te nemen als hij/zij daar behoefte aan heeft.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.