Let’s Go!

Let’s Go! is een uniek individueel leertraject waarbij de effectiviteit van erkende gedragstrainingen gecombineerd wordt met de doelgerichte coaching in de praktijk. Door het wegnemen van belemmeringen en het aanleren van sociale-, cognitieve- en werknemersvaardigheden worden er positieve impulsen gegeven aan zelfredzaamheid en eigen regie van de kandidaat. Dit project wordt aangeboden in samenwerking met MVO Solutions.

Doel
Het doel van Let’s Go! is om zelfredzaamheid en eigen regie te bevorderen waardoor de stap naar vrijwilligerswerk, dagbesteding, opleiding of werk gezet worden.

Doelgroep
Voor jongeren en volwassenen met een grote afstand tot maatschappelijke partici­patie of arbeidsmarkt. Vaak hebben ze problemen op verschillende leefgebieden als gevolg van tekorten aan sociale- en cognitieve vaardigheden. Hierdoor kunnen ze niet zelfstandig de stap richting passende dagbesteding, opleiding of werk maken.

Werkwijze
Het duur van het traject is 6 maanden kent twee fases van ieder 3 maanden; Trainen van vaardigheden en Praktijktraining.

Trainen van vaardigheden heeft als doel om de kandidaat (beter) in staat te stellen om invulling te geven aan de taken die horen bij vrijwilligerswerk, dagbesteding, opleiding of werk. Dit doen we middels een korte, intensieve gedragsinterventie waarin cognitieve-, sociale- en werknemersvaardigheden worden aangeleerd.

Door gebruik te maken van evidence based trainingstechnieken en expliciet aan­dacht te besteden aan de reeds aanwezige kwaliteiten van de kandidaat worden ontbrekende vaardigheden aangeleerd en aanwezige vaardigheden versterkt. Hierdoor neemt de zelfredzaamheid, prosociaal gedrag en dus ook het zelfvertrou­wen van de kandidaat toe. Het trainingsdeel is ontwikkeld vanuit de ‘What Works beginselen’ die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies. Door het individuele karakter van de training kan deze volledig op maat worden aangeboden. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van kennismaken, informatie verzamelen en gezamenlijk opstellen van een per­soonlijk trainingsplan. In de bijeenkomsten erna worden de sociale-, cognitieve- en werknemersvaardigheden.

De kandidaat krijgt de kans om succeservaringen op te doen in een veilige omge­ving, waardoor de drempel wordt verlaagd om deze vaardigheden ook elders in te zetten. Na iedere bijeenkomst krijgt hij een opdracht mee om het geleerde in de praktijk toe te passen (generalisatie). Door deze belangrijke vaardigheden steeds opnieuw te oefenen in de eigen context van de kandidaat, worden ze eigen ge­maakt en is de kandidaat in staat om ze (automatisch) in te zetten in belangrijke en lastige situaties. Dit heeft een positief effect op zijn motivatie, zelfredzaamheid, toekomstperspectief en zelfvertrouwen.

Praktijktraining heeft als doel om geleerde vaardigheden uit de eerste fase toe te passen en te toetsen in de praktijk. Tijdens deze praktijktraining krijgt de kandidaat actieve coaching, begeleiding en ondersteuning waarbij de getoonde vaardigheden worden bekrachtigd en de gesignaleerde vaardigheidstekorten worden aangeleerd. Gedurende deze fase wordt verder aandacht gegeven aan de reeds bekende wensen met betrekking tot de toekomstige participatie. Door gebruik te maken van een individuele en vraaggerichte benadering staat de wens van de kandidaat centraal, waarbij gekeken wordt naar wat haalbaar is. Samen met de jobcoach wordt een start gemaakt met het praktijkgedeelte. Dit kan bestaan uit verschillende onderdelen, op basis van individuele doelen. Voorbeelden hiervan zijn: opbouwen van dagritme, arbeidsgewenning, belastbaarheid en ontwikkeling van de werknemersvaardigheden.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.