Cognitieve- en sociale vaardigheden (train de trainer)

Deze training heeft als doel om de professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en justitie op te leiden tot trainer Cognitieve- en Sociale vaardigheden, zodat ze in staat zijn om deze erkende individuele training op maat te kunnen verzorgen.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn, onderwijs of bij de justitie.

Methodiek
De training is gebaseerd op het sociale competentiemodel en ontwikkeld vanuit de ‘What Works beginselen’ die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies. In dit model worden de cliënten competent genoemd als ze over voldoende vaardigheden beschikken om de ontwikkelingstaken waarmee zij in het dagelijks leven geconfronteerd worden op adequate wijze kunnen vervullen. Ontwikkelingstaken zijn thema’s die bij een bepaalde levensfase horen en die van een persoon bepaalde gedragingen en dus vaardigheden vragen. Extra aandacht wordt besteed aan taken en vaardigheidstekorten die in relatie staan tot het problematische gedrag. Het model is effectief gebleken voor mensen met sociale en cognitieve vaardigheidstekorten. Het vergroten van sociale competenties leidt tot verbetering van de psychosociale situatie.

Werkwijze
Tijdens deze training worden de deelnemers opgeleid om een erkende individuele training Cognitieve- en Sociale vaardigheden op maat te verzorgen en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van basishouding, doelgerichtheid en inzet van beproefde technieken.

Basishouding: o.a. nadruk leggen op doen en oefenen in plaats van praten, aansluiten bij de belevingswereld van de client, zelf model staan, empowerment en het stimuleren van beschermende factoren en dat wat goed gaat.

Doelgerichtheid; o.a. stellen van concrete en haalbare doelen, stellen van prioriteiten in de trainingsplan, flexibel zijn en kunnen inspelen op het geen wat op dat moment speelt.

Inzet technieken; o.a. het uitvoeren van technieken om vaardigheden aan te leren of te versterken zodat er ruimte ontstaat voor gedragsverandering, kiezen van technieken die aansluiten bij de te leren vaardigheden en concreet oefenen van de vaardigheden tijdens de training en in de praktijk.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.