Agressie Controle

Het doel van de training Agressie Controle is het leren herkennen van frustratie en boosheid, deze onder controle kunnen houden en de situatie oplossen door er op een pro-sociale manier mee om te gaan. Deelnemers kunnen aan het einde van de training hun boosheid beheersen, meer alternatieve oplossingen bedenken en deze ook toepassen in lastige situaties.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen waarbij sprake is van problemen op het gebied van agressieregulatie.

Methodiek
De training is gebaseerd de ‘Washington State Aggression Replacement Training’ (WSART), welke gebruik maakt van leertheoretische en cognitief-gedragstherapeutische technieken en inzichten. De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Sociale vaardigheden

In deze module staan de gedragsmatige aspecten van agressief gedrag centraal. Middels cognitief-gedragstherapeutische technieken (waaronder modeling, instructie, oefening en feedback) worden de deelnemers getraind in een tiental sociale vaardigheden, waardoor zij adequater kunnen reageren op situaties die veelal aanleiding zijn tot agressief gedrag.

  • Zelfcontrole

Dit onderdeel is gericht op de emotionele component van het gedrag en richt zich op de gedachten en gevoelens die vooraf gaan aan agressief gedrag. De deelnemer leert zelfcontrolemechanismen die helpen meer controle te krijgen op je reactie in situaties die tot agressie kunnen leiden. De deelnemer leert bij zichzelf te signaleren dat hij boos wordt. Ook zal in deze fase aandacht zijn voor het verminderen van de neiging tot agressief gedrag, zodat het probleem op een pro-sociale manier kan worden opgelost.

  • Moreel redeneren

Dit onderdeel stimuleert de ontwikkeling van de morele denkwijze in lastige sociale situaties. De deelnemer leert morele afwegingen te maken in de keuze van zijn gedrag en bespreekt morele dilemma’s met de trainer aan de hand van filmfragmenten. Speciale aandacht is er voor het herkennen van denkfouten bij de deelnemer met betrekking tot empathie. Denkfouten zijn verdraaiingen van de werkelijkheid of een mening die geen rekening houdt met anderen.

Werkwijze
De training agressiecontrole bestaat uit 20 bijeenkomsten, 10 bijeenkomsten van 1 uur en 10 bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt 2x per week getraind. Elk onderdeel (sociale vaardigheden, boosheidcontrole en moreel redeneren) wordt wekelijks getraind. De training duurt 10 weken.

De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van het kennismaken en het informatie verzamelen. In de bijeenkomsten erna zullen onderwerpen en doelen worden getraind aan de hand van evidence based trainingstechnieken. Na elke bijeenkomst krijgt de deelnemer een opdracht mee naar om het geleerde ook in de praktijk te kunnen toepassen (generalisatie).

Het netwerk wordt zo veel mogelijk betrokken bij de training. Dit kan betekenen dat deze voor één of meerdere bijeenkomsten worden uitnodigen om met onderwerpen te trainen die te maken hebben met de agressieproblemen met de deelnemer, bijv. omgaan met conflicten, iets vragen, iets bepraten, overleggen en onderhandelen.

De laatste bijeenkomst staat in de teken van de evaluatie van de getrainde vaardigheden en hoe de deelnemer het geleerde kan borgen voor de toekomst. Het is wenselijk dat de sleutelfiguren bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. De deelnemer ontvangt na afloop van de training een certificaat en een tegoedbon. Deze tegoedbon geeft recht op één extra bijeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer nog iets met de trainer wil bespreken.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.