DV__2981

Cognitieve- en sociale vaardigheden

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers cognitieve- en sociale vaardigheden aan te leren en de reeds aanwezige kwaliteiten te versterken. Hierdoor neemt de zelfredzaamheid, prosociaal gedrag en het zelfvertrouwen van de deelnemers toe.

Door vaardigheidstekorten kunnen problemen ontstaan op verschillende leefgebieden, zoals school, werk, vriendschappen, weerbaarheid, thuissituatie, ect. Het is daarom belangrijk dat deze (ontbrekende) vaardigheden worden aangeleerd. Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: ‘voor jezelf opkomen, je mening op een juiste manier geven, nee zeggen als een ander je probeert over te halen, jezelf op een positieve manier presenteren, omgaan met boosheid, woede en frustratie, hulp vragen, omgaan met kritiek etc.’. Onder cognitieve vaardigheden worden vaardigheden bedoeld als ‘keuzes maken, oplossingen bedenken in lastige situaties en probleemoplossende vaardigheden’.

 

Doelgroep

Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

 

Werkwijze
De methodiek is gebaseerd op het sociale competentiemodel en ontwikkeld vanuit de ‘What Works beginselen’ die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies. In dit model worden de deelnemers competent genoemd als ze over voldoende vaardigheden beschikken om de ontwikkelingstaken waarmee zij in het dagelijks leven geconfronteerd worden op adequate wijze kunnen vervullen. Ontwikkelingstaken zijn thema’s die bij een bepaalde levensfase horen en die van een persoon bepaalde gedragingen en dus vaardigheden vragen. Het vergroten van sociale- en cognitieve competenties leidt tot verbetering van de psychosociale situatie van de jongeren.

Meer informatie?